Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gunstig terrein eene kostbare diepboring kan worden gewaagd.

In het jaar 1908 werden 23 kleine en 2 diepere handboringen voor de Rijksopsporing van Delfstoffen verricht.

In 1909 werden eveneens twee handboringen uitgevoerd tot 200 M. diepte en een achttal handboringen tot + 100 M. diepte.

Reeds in mijn jaarverslag over 1906 wees ik er op, dat in de hoogtelijnen van het terrein deze horsten en slenken nog zichtbaar zijn, niet slechts in de opvallende steilkanten bij Roermond en Sittard, maar in geheel Noord-Limburg en oostelijk Noord-Brabant. Dit is onlangs nog weder eens in het licht gesteld door A. Briqtjet x), die mij toestond het door hem gegeven kaartje in mijn jaarverslag over 1908 te reproduceeren; een afdruk voeg ik ook hier bij. Een enkele blik doet zien, hoe opvallend de hoofdlijnen van dit kaartje zich dekken met de tectoniek van den dieperen ondergrond, gelijk die werd voorgesteld op de bij het jaarverslag over 1907 gevoegde gedetailleerde boorkaart, die ik in de 2de Mededeeling der Rijksopsporing van Belfstoffen 2) in verbeterde editie nog eens uitgaf.

Voor het overzicht laat ik hierachter eene volledige naamlijst volgen van alle ons bekend geworden handboringen in dit district, zoodat ze op de bij dit rapport gevoegde boorkaart, voor zoover zij in de Peel gelegen zijn, gemakkelijk teruggevonden kunnen worden. Be vetgedrukte nummers zijn de handboringen, in de jaren 1908—1909 vanwege de Rijksopsporing van Belfstoffen uitgevoerd.

Op deze wijze zijn de begrenzende breuklijnen op vele plaatsen tusschen twee dicht bij elkaar liggende handboringen ingesloten, zoodat de uitgestrektheid van den Peelhorst thans viij nauwkeurig bekend is.

Gedurende het loopende jaar wordt thans het onderzoek in de noordelijke Peel, dat eveneens reeds begonnen werd, voortgezet.

1) A. Briquet. La vallóe de la Meuse en aval de Sittard. Buil. de la Soo. beige de geologie. 1908.

W. A. J. M. van Waterschoot van der Gracht: the deeper geology of the Netherlands and the adjacent regions, with special reference to the latest borings in the Netherlands, Belgium and Westphalia. The Hague 1909.

Sluiten