Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen echter gemakkelijk door zuivering in een cokestoren worden verwijderd.

Deze waterrijke zone treft men in Limburg overal aan benoorden den steilkant van het plateau bij Sittard tot aan de heuvels beoosten Roermond toe. Naar het westen mag men dezelfde toestanden verwachten bij Weert en verder noordwaarts tot nabij Meijel; verder westelijk is alles nog onbekend. Men weet, dat men zich in deze zone bevindt, zoodra men onder het typische diluviale grint, dat hier + 30 a 40 M. en nog wel dieper gaan kan, zeer witte grintbanken en fijne grijze splinterige kwartszanden krijgt, die met fijne humeuse zanden afwisselen en veel houtresten bevatten. Daaronder volgen dan op meer of minder diepte zwarte of grauwe kleibanken, waaronder de artesische bronnen in tamelijk fijn grijs zand plegen op te treden.

Deze conclusie kan men nu als volgt in een praktischen vorm, aan de hand van het achterstaande kaartje, samenvatten:

A. Gebied ten zuidwesten van de lijn Vlodrop— S walmen—Meijel.

Men bevindt zich hier in de groote slenk eii treft in de diepere grove zand- en grinüagen overal overvloedig water aan, onder eene afsluitende kleilaag dikwijls artesisch. Dit is te danken aan de omstandigheid, dat de goed doorlatende en poreuze grondlagen zich tot op groote diepte voortzetten.

Bij de boringen in deze streek was de toevloed van ondergrond-water, wanneer de buizen tot in eene dergelijke zandlaag stonden, steeds grooter dan hetgeen er door pompen aan onttrokken werd (d. i. circa 30 L. per minuut), zoodat de waterspiegel in de buizen niet daalde tijdens het pompen.

De grondwaterstand ligt hier overal op 25 a 32 M. + A.P., d. w. z. in de lage streken, waar het maaiveld op 26 a 34 M. -f A.P. ligt, staat het grondwater overal eenige weinige meters onder de oppervlakte. Slechts ten noorden van de dorpen Herkenbosch en Vlodrop, waar zich tusschen het laagterras en het 'hoogterras een hooger gelegen middenterras inschuift, dat op 40 a 50 M. -f- A.P. komt, ligt dus het grondwater op circa

Sluiten