Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op bovenstaande grondslagen is ontworpen het hierachter volgend ontwerp. Wij vragen niet de algeheele overname daarvan; men zal verbeteringen kunnen aanbrengen, welke de nieuwe verhouding der volken te steviger grondvesten. Den ontwerper zal het lief zijn, indien men dit zonder schroom doet. Maar men zij daarbij voorzichtig! Menige conferentie heeft geleerd, dat van een goed voorstel, waarin eene gezonde kern werd gevonden, na amendeering niets overbleef. Sterkere bevestiging van het internationale recht is ons welkom; niet het op losse schroeven zetten der nog zoo zwakke rechtsverhoudingen.

Wij hopen en verwachten niet alleen, dat de kleine staten met de leidende gedachten van het ontwerp instemmen. Hun eigen belang en ook hun rechtsgevoel brengt het mede. Maar wij hopen en verwachten zulks ook van de groote mogendheden. Ook hunne ervaring in dezen tijd is, zeker niet minder dan voor hunne kleine broeders, geweest, dat het streven naar macht, het imperialisme, oeconomische en zedelijke ellende met zich brengt. In zulk eene mate, dat vele tientallen van jaren zullen moeten verloopen, voordat de toestand weder eenigszins normaal zal zijn geworden. Zij hebben ook geleerd, dat slechts een Pyrrhus-overwinning is te behalen. Wij allen hebben ervaren, hoeveel volkskracht wordt verslonden door een oorlog, ook buiten ons om; volkskracht, welke een zegen had kunnen zijn voor de wereld rondom ons; volkskracht, welke is geworden tot een vloek.

Daarom vragen wij, in naam der menschelijkheid: overweegt allen, wat goed is in dit ontwerp, en voert dat uit met krachtige hand. Tot herstel en bevestiging der rechtsorde.

Groningen, Juli 1916. JOOSTING.

Sluiten