Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN STATENBOND VOOR EUROPA.

INLEIDING.

Oncler de vele stemmen, welke in den laatsten tijd gehoord worden ter oplossing van het vraagstuk, hoe de volkerenkrijg in Europa te beëindigen, zijn thans duidelijk drie richtingen te onderscheiden en zal de te houden vredesconferentie zeker in een dezer richtingen werkzaam moeten zijn, om het verstoorde evenwicht weder te herstellen.

De eerste richting zoude men kunnen omschrijven als: „de regeling der politieke vraagstukken op de oude basis I" Deze richting telt, oogenschijnlijk onder de Oorlogvoerenden, de meeste aanhangers, hoewel er reeds duidelijke teekenen zichtbaar worden, dat men deze basis niet erg meer vertrouwt. De voorstanders trachten dan ook, met alle hun ten dienste staande middelen, eene definitieve beslissing op de tegenpartij te verkrijgen, ten einde deze naar hunne hand te kunnen zetten en haar de wet voor te schrijven.

In verband hiermede gaan die vredesvoorstellen, welke eene zuiver politieke regeling voorstaan; ze zijn alle zonder uitzondering eenzijdig en al naar gelang van de politieke inzichten der voorstellers, meer of minder gunstig voor een der oorlogvoerende partijen gekleurd.

De tweede richting ziet in, dat de oude basis van gesloten overeenkomsten en tractaten, waarin de bestaande, op zelfzucht gegrondveste verhoudingen der Staten zijn geregeld, niet meer deugt. Vreest echter van de oude

Sluiten