Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou zijn, niet van een Statenbond, doch van eene Statengemeenschap te spreken. Deze Gemeenschap zou door eene Interparlementaire Unie, dan wel door een Statenraad of ander lichaam, besluiten kunnen nemen, om die in het belang van alle Staten, aan dezen te kunnen voorleggen. Dit lichaam zoude dan tevens de Internationale geschillen kunnen beslechten, waarvoor dan eene Internationale Politiemacht beschikbaar zou moeten worden gesteld.

Wij achten dit een lapmiddel en in het wezen der onvoldoende voor eene krachtige handhaving van de genomen besluiten. Indien de Staten zich moeten onderwerpen aan de uitspraak van een Internationaal Gerechtshof of aan de bedreiging van eene Internationale Politiemacht, dan erkennen zij daardoor reeds eene Macht boven zich en is het veel beter deze Macht openlijk met hare attributen in den vorm van een Bondsraad te installeeren, dan mede te werken.tot eene schijnvertooning, welke in werkelijkheid alle innerlijke kracht mist. Ook kunnen wij niet inzien, dat de Staten ernstige bezwaren zouden maken tegen eene Macht boven zich, indien de werkkring dezer Macht blijft beperkt tot juist omschreven internationale verrichtingen, waardoor een zich mengen in binnenlandsche aangelegenheden, wordt voorkomen. Gebeurt dit niet reeds b.v. met de Staten, die tot den Duitschen Bond behooren en zou zulk eene regeling dan niet kunnen worden gevolgd door alle Staten van Europa? Deze hebben toch ook gemeenschappelijke belangen 1

Het vraagstuk ‚ÄěStatengemeenschap" of ‚ÄěStatenbond" werd reeds meermalen gesteld. Eene Statengemeenschap zal velen oogenschijnlijk aanlokkelijker voorkomen, doch ze is o.i. beslist niet aan te bevelen, daar men hierdoor met het eene been op de treden van de oude basis blijft staan, met het andere een te hoogen stap wil

Sluiten