Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na dezen tijd zal de Bondsraad beslissen of tot verdere vermindering kan worden overgegaan.

De Beschermde Staten in andere Werelddeelen kunnen een Leger aanhouden ter beveiliging van de inwendige rust, ten hoogste van 1/500 van het totaal aantal inwoners.

Deze zullen nimmer buiten "hun Werelddeel worden gebruikt. Elk leger blijft in het g√ębied van zijn eigen land en wordt door zijne eigene officieren aangevoerd.

Het wordt niet buiten het eigen gebied gebruikt dan op uitdrukkelijken last van den Bondsraad.

De oorlogsvloten der Staten, welke bij het sluiten van het tractaat bestaan, kunnen behouden blijven. Zij mogen in geen geval worden vermeerderd, wel verminderd. Zij staan voor eventueele oorlogsdoeleinden uitsluitend ter beschikking van den Bondsraad.

In de kosten van Leger en Vloot en de aanschaffing van oorlogsvoorraden wordt door de Staten zelf voorzien. Alleen wanneer het geheel of een deel ter beschikking van den Bondsraad wordt gesteld, komen de kosten voor gezamenlijke rekening der Staten, dan wel voor dien Staat of die Staten, waartegen deze machtsontplooiing noodig is geweest.

Toelich ting:

Hierbij dient in het oog te worden gehouden, dat het aanhouden van een Leger of eene vloot niet verplichtend is. Daar het echter mogelijk is dat de Mogendheden den nieuw geschapen toestand niet dadelijk zullen vertrouwen, kunnen zij een Leger of eene Vloot aanhouden, indien zij zulks wenschelijk achten, doch in geen geval boven het maximum in dit artikel aangegeven. Daar de uitgaven hiervoor ten koste van de Staten zelf komen, zullen deze, zoodra zij bemerken, dat de nieuwe toestanden volkomen veiligheid waarborgen voor hun gebied, vanzelf tot vermindering overgaan, ten einde de hierdoor

Sluiten