Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. de bezwaren, die er tegen geopperd zijn, zullen, zoo ze al niet voor het grootste gedeelte zijn weerlegd, gemakkelijk door het Taalkundig Genootschap uit den weg kunnen worden geruimd.

Aanbeveling verdient het, bij verscheidenheid van talen in één Staat, dezen in taalgebieden tef verdeelen en de Haar gesproken taal, benevens het Esperanto, op de scholen als onderwijs verplichtend te stellen.

Art. 14.

In alle Internationale gevallen, waarin dit Tractaat niet voorziet, beslist de Bonsraad, die voor de eerste vijf jaren zitting neemt te 's-Gravenhage.

C. INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN.

Artikel 1.

De Zelfstandige en Beschermde Staten zullen den Bondsraad als de boven hen staande Macht moeten erkennen en de door dezen gegeven voorschriften opvolgen.

Toelichting:

Hoewel de Zelfstandige Staten hierdoor eene Macht boven zich erkennen, behoeft dit toch tot geene ongerustheid aanleiding te geven, daar hun gebied door den Bondsraad gewaarborgd wordt. Evenals elk individu zich zoo noodig voor den Staat opofferingen dient te getroosten, zoo dienen de Staten iets over te hebben voor de Menschheid. Het tot dusver gehuldigde beginsel van egoïsme bij de Staten dient plaats te maken voor dat van samenwerking en opoffering, hetgeen ten goede zal komen aan de Menschheid in haar geheel.

Sluiten