Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 2.

De Zelfstandige en Beschermde Staten zullen volgens de daaromtrent uitgevaardigde bepalingen, de personen aanwijzen, welke zitting zullen nemen in de internationale lichamen, bedoeld in de Art. 6 en 7 sub B. der Internationale Verhoudingen.

Art. 3.

Zij stellen de daarvoor benoodigde gelden beschikbaar benevens hunne Legers en Vloten volgens aanwijzingen van den Bondsraad.

Art. 4.

Zij zorgen voor eene goede verstandhouding met de andere Staten en zullen eikanders financieele en economische belangen zooveel mogelijk trachten te bevorderen.

Art. 5.

Zij zullen alle geschillen met andere Staten, welke niet rechtstreeks kunnen worden opgelost, onderwerpen aan de rechtspraak van het Internationaal Gerechtshof en berusten in de eventueele uitspraak van den Bondsraad.

Art. 6.

Zij zullen op straffe van nietigheid der tractaten, onder elkander geene overeenkomsten sluiten, welke in strijd zijn met dit vredestractaat.

Art. 7.

Zij zullen van hunne Legers en Vloten geen gebruik mogen maken buiten hun eigen grondgebied, dan op last van den Bondsraad.

Sluiten