Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slechts herinneren we, in verband met de gestelde vraag, aan twee groote voordeelen van dit stelsel: le. een volk van niet-onthouders kan niet door een verbodsbepaling tot geheelonthouding worden gedwongen, aangezien slechts plaatselijk zulk een verbodsbepaling kan uitgevaardigd en deze dan steunt op de vrije keuze van bijna alle meerderjarige burgers en burgeressen dier plaats; 2e. door dit stelsel mede wordt het volk opgevoed tot de vrijheid der zelf-willende geheelonthouders van alcoholische dranken.

Toch blijft ook onder dit stelsel een minderheid (zij 't dan ook een kleine) van niet-onthouders, die min of meer tot onthouding worden gedwongen. En voor dezen wordt dan inderdaad het nu reeds bestaande gevaar grooter: in hun levensmoeheid of vertwijfeling naar nog meer „funeste" verdoovingsmiddelen dan alcohol te grijpen.

Daarom hebben we naast, ja vóór en boven de drankbestrijding, als christenen, nog iets anders te stellen, n.1. den zielskranken en levensmoeden in onze ontredderde maatschappij genezing en nieuwe krachten aan te brengen, allereerst en allermeest door het Evangelie onzes Heeren Jezus Christus, en in de tweede plaats door alle middelen, die het levenspeil verheffen, den geest verrijken, de lichaamskracht sterken, de levensvreugd en -energie verhoogen kunnen.

Daarom ook willen wij, drankbestrijders in 't Ned. Jong. Verbond, niet alleen en niet in de eerste plaats drankbestrijders zijn, maar medearbeiders aan de heerlijke taak van dat Verbond: de Jongelingschap te winnen en te bewaren voor Christus en Zijn Koninkrijk en te vormen tot krachtmenschen

Sluiten