Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Bij Staatsblad 1901 No. 15 juncto No. 168 zijn bepalingen vastgesteld, ter nadere regeling van de rechtspleging in civiele zaken voor de Residentiegèrechten op Java en Madura.

Die bepalingen bevatten deels een wijziging of (en) toepasselijk-verklaring van de reeds bestaande , daarbij uitdrukkelijk aangehaalde, titels en artikelen voor zoover zij thans voorkomen in het Reglement op de burgerlijke rechtsvordering voor de Raden van Justitie op Java en het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië. (Publicatie van 8 November 1847, Staatsblad 1847 No. 52) en van het Reglement op de uitoefening der politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en Madura (zoogenaamd Inlandsch Reglement, Staadsblad 1848 No. 16), deels geheel nieuwe voorschriften.

Zij zijn opgenomen in het eerstgenoemde Reglement, dat voortaan zal worden geheeten Reglement op de burgerlijke rechtsvordering voor de Raden van Justitie op Java en het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië, zoomede voor de Residentiegerechten op Java en Madura of kortweg Reglement op de burgerlijke rechtsvordering.

In overeenstemming daarmede zijn de gewijzigde artikelen, wat betreft het gewijzigde gedeelte, vervallen. Ook zijn vervallen de bestaande titels en artikelen, welke niet uitdrukkelijk in het nieuwe reglement zijn gehandhaafd.

Daar nu in het nieuwe reglement alleen de wijzigingen, in de oude artikelen aangebracht,

Sluiten