Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT

op de burgerlijke rechtsvordering voor de residentiegerechten op Java en Madura.

VIERDE BOEK.

Van de rechtspleging in zaken, welke ter kennisneming staan van do residentiegerochten.

EERSTE TITEL.

Van de wijze van procedeeren in eersten aanleg.

Artikel 924.

De bepalingen van den eersten, tweeden (met uitzondering van de vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste en achttiende afdeeling), derden en tienden titel van het eerste boek, van den vierden titel, eerste, tweede, vierde en vijfde afdeeling, en van den zesden titel, derde, vierde, negende. tiende, twaalfde en dertiende afdeeling van liet derde boek worden, voor zoover zij vereenigbaar zijn met de bijzondere voorschriften van dezen titel, van toepassing verklaard op het rechtsgeding bij de residentiegerechten.

EERSTE BOEK.

Van de wijze van procedeeren voor de Raden van Justitie en het Hooggerechtshof.

EERSTE TITEL.

ALGEMEENE BEPALINGEN.

eerste afdeeling. Van exploiten van dagvaarding, aanzegging en teteekening.

1. Elke rechtsingang, wTelke daarvan niet bepaaldelijk is uitgezonderd, vangt aan met eene dagvaarding, door eenen deurwaarder, die tot het exploiteeren in de plaats bevoegd is; hij is

Sluiten