Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatste echter in rechten zal behoeven te blijken.

ï. Aan elk der gedaagden moet een afschrift van het exploit gelaten worden.

Echter zal, aan eehtgenooten, niet van tafel en bed, of van goederen gescheiden zijnde, slechts één afschrift worden gelaten. 5. De dagvaardingen zullen gedaan worden: wanneer de gedaagde woont binnen de hoofdplaats waar het regterlijk collegie zitting houdt, voor hetwelk hij wordt gedagvaard, onmiddellijk en zonder eenige tusschenkomst, door eenen deurwaarder, ter keuze van den belanghebbende;

wanneer de gedaagde woont buiten de hoofdplaats, doch binnen het gebied van den rechter, voor welken de vordering gebracht wordt, óf onmiddellijk en zonder bemoeijenis van dien rechter, door eenen deurwaarder, daarmede namens den eischer belast, óf, ter keuze van laatstgenoemde en op het daartoe strekkend verzoekschrift van zijnen procureur , door tusschenkomst van gemelden rechter, die de acte van dagvaarding zal toezenden aan het hoofd van het plaatselijk bestuur der residentie waar de gedaagde woont, ten einde dezelve, op last van dat hoofd, door een daartoe bevoegd beambte worde beteekend;

wanneer de gedaagde woont buiten het gebied van den rechter, voor welken de vordering gebracht wordt, óf onmiddellijk, in voege als boven is omschreven, óf, ter keuze van den eischer en op het daartoe strekkend verzoekschrift van zijnen procureur, door middel van letteren requisitoriaal aan den rechter der woonplaats van den gedaagde,

Sluiten