Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene corporatie, maatschap of' handelsvereeniging is, zal hare benaming in de plaats van naam en voornaam moeten worden uitgedrukt ;

3°. de middelen en het onderwerp van den eisch, met eene duidelijke en bepaalde conclusie; 4°. de aanwijzing van den rechter die van de

zaak moet kennis nemen;

5°. den dag en het uur waarop de gedaagde in rechten moet verschijnen.

Het exploit en het afschrift daarvan zullen door den deurwaarder moeten worden geteekend.

9. Indien de dagvaarding gericht is tegen een vorst of anderen inlander van aanzienlijken rang of geboorte, tegen wien, volgens de wettelijke bepalingen, zonder vooraf bekomen vergunning geene rechtsvervolging mag worden ingesteld, zal het exploit de vermelding behelzen van het verlof, krachtens hetwelk zoodanig persoon in rechten wordt betrokken.

10. De gewone termijn van dagvaarding voor de raden van justitie en het hoog gerechtshof zal zijn:

van ten minste acht dagen voor den gedaagde die woonachtig is, of. bij gebreke van eene bekende woonplaats binnen Nederlandsch-Indië, verblijf houdt ter plaatse waar het rechterlijk collegie, voor hetwelk hij gedagvaard wordt, gevestigd is;

van ten minste veertien dagen voor den gedaagde die woonachtig is, of, als voren, verblijf houdt buiten de bij het vorige lid aangeduide plaats, doch in de residentie, binnen welke het rechterlijk collegie gevestigd is;

van ten minste drie weken voor den gedaagde die woonachtig is, of, als voren, verblijf houdt

Sluiten