Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de gevallen voorzien hij artikel 3, geldt de door het hoofd van het plaatselijk bestuur vermelde dag van terhandstelling of ontvangst, voor dag van exploit.

16. De dagvaardingen, aanzeggingen of oproepingen om tegenwoordig te zijn bij deze of gene acte van procedure of van instructie, zullen alleen de plaats, den dag en het uur van de eerste terechtzitting of rol moeten uitdrukken; zij zullen niet behoeven herhaald te worden, ofschoon de terechtzitting op eenen anderen dag verlegd of voortgezet worde.

17. Geenerlei exploit zal op eenen Zondag mogen gedaan worden, ten ware uit krachte van de vergunning van den voorzitter van het collegie. Indien de laatste dag van den termijn, binnen welken het exploit geschieden kan, op eenen Zondag invalt, zal hetzelve den volgenden dag kunnen gedaan worden.

De termijn van eene maand wordt gesteld op dertig dagen.

18. Geenerlei exploit of tenuitvoerlegging van vonnissen zal kunnen geschieden vóór zes uren des morgens, en na zes uren des namiddags, ten ware de voorzitter van het collegie, in zaken welke buitengewonen spoed vereischen, daartoe verlof mocht hebben verleend.

19. De getuigen wier tegenwoordigheid bij sommige exploiten wordt vereischt, moeten zijn manspersonen, ingezetenen van Nederlandsch-Indië, van bevoegden ouderdom om in rechten getuigenis te kunnen afleggen, en aan den deurwaarder, die het exploit verricht, als geloofwaardige personen bekend, of door het hoofd van plaatselijk bestuur hem als zoodanig opgegeven.

20. Geen exploit mag door eenen deurwaarder

Sluiten