Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gedaan voor zijne bloedverwanten of aangehuwden in de rechte linie onbepaaldelijk, en in de zijdliaie tot den graad van broeders- en zusters-kinderen ingesloten.

In geval van beletsel uit dien hoofde of om andere redenen, zal de voorzitter van het collegie, wanneer het eenen gewonen, of de resident, wanneer het eenen buitengewonen deurwaarder geldt, eenen geschikten persoon tot het doen der vereischte exploiten aanwijzen.

De aangewezen persoon zal vooraf beëedigd wTorden, ten ware hij reeds onder eenen ambtseed mocht staan.

Van de gedane aanwijzing zal in de exploiten worden melding gemaakt.

21. Indien een exploit door toedoen van den deurwaarder nietig verklaard wordt, zal hij kunnen verwezen worden in de kosten van het exploit en van de vernietigde procedure, gelijk mede tot vergoeding der schaden en interessen van de partij, naar de omstandigheden; alles onverminderd het bepaalde bij artikel 60.

TWEEDE APDEELING. Van de terechtzittingen.

22. De terechtzittingen worden in het openbaar gehouden, op den voet der voorschriften van artikel 29 van het Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie.

De bepalingen van den twaalfden titel van het Reglement op de strafvordering voor de raden van justitie op Java enz., zijn te dezen toepasselijk.

23. De procureur van den eischer draagt zorg. dat de inschrijving op de rol plaats hebbe niet later dan twee dagen vóór dat de zaak moet dienen; in zaken waarin op korten termijn is ge-

Sluiten