Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgaande dagvaarding, weder op de rol worden gebracht en voortgezet, even als of geene doorhaling had plaats gehad.

28. De procureurs der partijen zijn verplicht aan den griffier ter hand te stellen een door hen geteekend afschrift der conclusiën, welke zij hebben genomen.

De griffier is verplicht nauwkeurig aanteekening te houden van de conclusiën, mondeling door partijen ter terechtzitting genomen in de gevallen, waarin geene schriftelijke conclusiën vereischt worden.

29. De practizijns zijn gehouden de zaak voor den rechter met bezadigdheid te bepleiten, en in alles den eerbied in acht te nemen en te bewaren, dien men aan de justitie schuldig is. Wanneer zij dit uit het oog verliezen, zal de rechter hen daaraan herinneren, en in geval van herhaald vergrijp, zal hij hen tot eene boete verwijzen, die de som van honderd gulden niet zal mogen te boven gaan; alles onverminderd de toepassing van artikel 192 van het Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie, wanneer daartoe termen zijn.

30. Wanneer de rechters eenparig oordeelen, dat eene zaak tot genoegzame klaarheid is gebracht, zal de president de pleidooien doen ophouden.

31. De rechter kan in alle gevallen, en in elken stand der zaak. wanneer dezelve hem voor minnelijke schikking vatbaar schijnt, het zij op verzoek van partijen of van ééne derzelve, het zij ambtshalve, partijen gelasten om in persoon of door of met derzelver practizijns, voor hem of voor één of meer rechters-commissarissen te verschijnen, ten einde eene vereeniging te beproeven.

Sluiten