Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien eene minnelijke schikking tot stand komt, wordt, wanneer partijen zulks verlangen, een procesverbaal opgemaakt en geteekend door partijen, of derzelver tot dat einde bijzonderlijk gemachtigden, in welk proces-verbaal de verbintenissen, die partijen ten gevolge dier schikking op zich nemen, worden uitgedrukt.

De uitgifte van dit proces-verbaal geschiedt in executorialen vorm.

32. De adviseurs, welke in de bij artikel 7 van het Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie omschreven gevallen moeten geraadpleegd worden, zullen, nadat de behandeling der zaak op de terechtzitting is afgeloopen, hun gevoelen in raadkamer uiten en zich daarna kunnen verwijderen, ten zij de voorzitter hen verzoeke om bij de beraadslagingen tegenwoordig te zijn. Zij zullen in allen gevalle worden uitgenoodigd om, des verkiezende, de uitspraak van het vonnis bij te wonen.

33. Wanneer in den loop van een rechtsgeding de bijstand van eenen tolk vereischt wordt, zal deze door partijen, of, in geval van verschil, door den president gekozen worden. Indien de gekozene geen door de regeering aangesteld, beëedigd translateur is, moet hij, alvorens zijne werkzaamheden aan te vangen, op de terechtzitting, in handen van den president, den eed afleggen, dat hij de van hem als tolk gevorderde diensten met getrouwheid en naar zijn geweten zal verrichten.

Wanneer een tolk vereischt wordt bij verrichtingen van eenen rechter-commissaris of van eenen gedelegeerden ambtenaar, zullen de bemoeienissen van den president op hen overgaan.

Sluiten