Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen de bij artikel 35, onder nommer 3, gemelde personen.

De wraking geschiedt op dezelfde wijze als die der rechters.

38. De partij die een rechter wraken wil, moet de wraking met redenen bekleed voorstellen, op straffe van verlies van het recht daartoe, uiterlijk vóór den aanvang der pleidooien, of, indien de zaak iu geschrifte wordt behandeld, vóór den afloop der termijnen, ten ware de redenen of aanleiding tot de wraking later mochten zijn ontstaan.

Met uitzondering van het laatste geval, moet de wraking van eenen rechter-commissaris geschieden vóór dat hij zijne werkzaamheden als zoodanig aanvangt.

De acte van wraking zal moeten geteekend zijn door de partij, of derzelver bijzonderen en bij authentieke acte daartoe gevolmachtigde, en zal aan den griffier worden ter hand gesteld, die na een bewijs van ontvangst daarvan gegeven te hebben, dezelve onmiddellijk aan den gewraakten rechter zal mededeelen.

39. De rechter zal gehouden zijn, binnen den termijn van twee dagen, zijne bedenkingen aangaande de wraking in geschrifte te brengen, en in een besloten omslag aan den president te doen toekomen.

Indien de wraking tegen den president is gericht , zal de toezending geschieden aan den vice-president, of, bij ontstentenis van dezen, aan het op den president in rang volgend lid.

40. Het rechterlijk collegie zal de redenen van wraking onderzoeken, en dezelve bewezen en gegrond bevindende, de wraking toestaan.

41. Indien de wrakende partij vermeent meer dan ééne reden van wraking tegen denzelfden

Sluiten