Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechter te hebben, moet zij allen te gelijk voordragen.

42. Indien eene partij meer dan één lid van hetzelfde rechterlijk collegie wil wraken, kan zij de tweede of verdere wraking niet voordragen vóór dat over de voorafgaande beslist is.

43. Geen der leden van het rechterlijk collegie mag zich verschoonen van aan de raadplegingen over, en de beslissing van de wraking deel te nemen.

44. De uitspraak in zake van wraking is in geen geval aan hooger beroep, revisie of cassatie onderworpen.

45. Ingetrokken. St. '72 no. 13.

VIERDE AFDEELING. Van vormisssn in het algemeen.

46. Indien de eischer of de gedaagde ten beteekenden dage niet verschijnt, wordt gehandeld zooals bij de zesde afdeeling van dezen titel is bepaald.

47. Indien partijen verschijnen, worden zij over en weder in hunne belangen gehoord, met inachtneming van de voorschriften van dit reglement.

De rechter zal, na het voldingen en bepleiten of schriftelijk behandelen der zaak, zich de stukken doen overgeven en, het zij dadelijk, het zij op eenen naderen door hem te bepalen rechtdag, uitspraak doen.

48. De rechter kan, alvorens de zaak bij eindvonnis te beslissen, eene praeparatoire of eene interlocutoire uitspraak doen.

Voor préparatoir worden gehouden vonnissen en bevelschriften, welke gegeven zijn tot instructie der zaak, en welke strekken om het proces in staat van wijzen te brengen, zonder dat zulks

Sluiten