Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke de wettelijke bepalingen zulks toelaten of voorschrijven.

56. Indien de rechter de voorloopige tenuitvoerlegging niet bevolen heeft. kan hij zulks niet bij nader vonnis doen. onverminderd nochtans het recht van partijen om in hooger beroep dit te vorderen.

57. De voorloopige tenuitvoerlegging kan geen plaats hebben ten aanzien der kosten, al waren d e ook in de plaats van schaden en interessen toegewezen.

58. Al wie bij vonnis in het ongelijk gesteld wordt, zal in de kosten verwezen worden. Echter zullen de kosten in het geheel of ten deele gecompenseerd mogen worden tusschen echtgenooten, bloedverwanten in de rechte linie, broeders en zusters of aangehuwden in denzelfden graad, mitsgaders indien de partijen over en weder op eenige punten in het ongelijk zijn gesteld.

Bij provisioneele, prseparatoire en interlocutoire vonnissen kan de uitspraak over de kosten tot het eindvonnis worden voorbehouden.

59. In zaken waarin de wettelijke bepalingen de verrichtingen van practizijns vereischen of toelaten, zijn de aan deze verschuldigde salarissen en verschotten. volgens de bestaande of later vast te stellen tarieven, in de uitspraak over de kosten begrepen, behoudens het bepaalde bij artikel 788. (f)

(t) In zaken van persoonlijke of tot roerende goederen betrekkelijke rechtsvorderingen, niet te boven gaande twee honderd gulden, die van koophandel daaronder begrepen, heeft geene procureur-stelling plaats, maar verschijnen partyen in persoon voor den rechter, ten ware z\j mochten verkiezen zich door eene daartoe bij authentieke acte gevolmachtigde te doen vertegenwoordigen; behoudens de bevoegdheid van den rechter om de persoonlijke verschijning van partyen te bevelen. Ook kunnen partyen ziih door eenen practizyn doen bijstaan.

Tot gevolmachtigden zullen alleen mogen worden gekozen de by het rechterlyk collegie aangestelde practizyns Z. 0. Z.

Sluiten