Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hetzelfde geldt ten aanzien der kosten, verhouden aan het gebruik van tolken en het doen maken van vertalingen. Dezelve worden voorgeschoten door de partij, op wier verzoek de tolken gebezigd of de vertalingen vervaardigd zijn, of door den eischer, indien het een of ander door den rechter ambtshalve is bevolen.

60. Onverminderd het bepaalde bij artikel 192 en 203 van het Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie, zullen de practizijns en deurwaarders, die zich iti hunne bedieningen te buiten mochten gaan, en alle diegenen, welke de belangen van het beheer dat hun is toevertrouwd verwaarloozen, persoonlijk en uit hunne eigene beurs geheel of gedeeltelijk in de kosten verwezen mogen worden, en zelfs tot vergoeding van schaden en interessen, zoo daartoe gronden zijn, zonder die op hunne principalen te kunnen verhalen.

61. Het vonnis, zoodauig als hetzelve door den rechter wordt uitgesproken, moet behelzen:

1°. de namen en de woonplaats der partijen, en de namen der procureurs, indien partijen die gehad hebben;

2°. de slotsom der conclusie van het openbaar ministerie in de gevallen waarin hetzelve is gehoord;

3°. de opgave, dat de hij artikel 7 van het Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie vermelde adviseurs, inde gevallen waarin zulks is voorgeschreven, zijn geraadpleegd geworden;

De kosten der practizyns die, het zy als gemachtigden, het zy tot bijstand van eene party, zijn opgetreden, komen nimmer ten laste van de wederparty, en mogen niet begrepen worden onder de kosten waarin de in het ongelyk gestelde party veroordeeld wordt.

Sluiten