Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. de gronden der uitspraak, zoo wat de daadzaken als het rechtspunt, ieder afzonderlijk, betreft; de vermelding der wettelijke bepalingen , voor zoo ver de uitspraak op stellige wettelijke voorschriften rust, en de beslissing.

Aan het slot van hetzelve worden vermeld de namen der rechters, welke over de zaak hebben geoordeeld, en die van den ambtenaar van het openbaar ministerie, welke daarbij is tegenwoordig geweest.

62. Het vonnis wordt door den griffier op het audientie-blad gebracht, en door den president en den griffier uiterlijk binnen tweemaal vier en twintig uren onderteekend.

63. Indien de president zich in de onmogelijkheid bevindt om op het audientie-blad te teekenen, wordt zulks verricht door het oudste lid, hetwelk over de zaak gezeten heeft. Indien de griffier zich in die onmogelijkheid bevindt, wordt daarvan uitdrukkelijk op het audientie-blad melding gemaakt.

64. De expeditie of uitgifte van het vonnis wordt zonder medewerking der parijen opgemaakt, en behelst, behalve hetgeen bij artikel G1 is vermeld:

1°. de conclusien der partijen, of wanneer die niet schriftelijk zijn genomen, de daarvan door den griffier gehouden aanteekeningen;

2°. de vermelding dat het vonnis in het openbaar is uitgesproken;

3°. den dag der uitspraak.

65. De griffiers welke eene expeditie van een vonnis uitgeven vóór dat hetzelve is geteekend, kunnen in hunne bediening geschorst of daarvan ontzet worden, behoudens de vervolging tot straf ter zake van valschheid, zoo daartoe gronden zijn.

Sluiten