Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verzet binnen de boven gezegde termijnen, en in de hierna voorgeschreven vormen gedaan zijnde, stuit de tenuitvoerlegging, indien dezelve niet bevolen is niettegenstaande het verzet.

85. Het exploit van verzet zal summiérlijk behelzen de middelen van de partij, en dagvaarding aan den persoon of ter gekozen woonplaats van den oorspronkelijken eischer, tegen de eerstkomende terechtzitting, behoudens inachtneming van de termijnen en formaliteiten ten aanzien (ier dagvaardingen voorgeschreven.

86. Het verzet zal ook kunnen gedaan worden, het zij bij buitengerechtelijke authentieke acte, het zij ter gelegenheid van de beteekening van het vonnis, of van elke andere acte, dienende om dat vonnis ten uitvoer te leggen, onder, verplichting van den opposant om zijn verzet, overeenkomstig het vorige artikel, te herhalen , binnen eenen gelijken termijn als waarop hij bij de tegen hem uitgebrachte dagvaarding gedagvaard is, ot, volgens de bepalingen van de eerste afdeeling van dezen titel, had moeten gedagvaard worden.

De deurwaarder die met de beteekening of de tenuitvoerlegging belast is, zal, op straffe van kosten, schaden en interessen, gehouden zijn van het verzet melding te maken op zijn relaas of proces-verbaal.

87. De partij welke verzet heeft gedaan, heeft de bevoegdheid om daarvan ter griffie op een daartoe bestemd register te doen aanteekening houden, met vermelding der namen van de partijen , de dagteekening van het vonnis bij verstek gewezen, en die van het gedaan verzet.

88. Geen vonnis bij verstek kan tegen eenen derde worden ten uitvoer gelegd, dan veertien dagen na deszelfs beteekening aan den defaillant

Sluiten