Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingevolge artikel 82, en met overlegging van de verklaring des griffiers, dat er op zijne registers geen verzet tegen het vonnis is aangeteekend.

89. De opposant die zich voor de tweede maal bij verstek laat vonnissen, zal niet meer ontvangen worden tot het doen van een nieuw verzet.

90. Ingetrokken. St. '89 no. 31.

91. De kosten van het verstek, die van het vonnis daaronder begrepen, mitsgaders die welke als het gevolg der niet-verschijning van den defaillant kunnen worden beschouwd, komen ten laste van den defaillant, ten ware het verstek verleend ware op eene dagvaarding, die nietig verklaard wordt.

ZEVENDE AFDEELING. Van nietigheid.

92. Geenerlei exploit of acte van rechtspleging kan nietig verklaard worden, indien de wettelijke bepalingen de nietigheid van dezelve niet uitdrukkelijk bevolen hebben.

93. In de gevallen waarin de wettelijke bepalingen geene nietigheid bevolen hebben, zal de procureur of deurwaarder, zoowel wegens verzuim , als wegens overtreding, tot eene boete kunnen veroordeeld worden, welke niet minder dan twee gulden zal zijn, en geen honderd gulden te boven zal gaan.

94. Al hetgeen in de artikelen 1, 3 , 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 en 20 is voorgeschreven, moet op straffe van nietigheid worden in acht genomen.

Bij niet-verschijning van den gedaagde, kan geen verstek tegen denzelven verleend worden, en zal de rechter, de nietigheid uitsprekende, den eischer veroordeelen in de kosten.

95. Indien de gedaagde op de dagvaarding ver-

Sluiten