Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke te gelijk persoonlijk en zakelijk ia, te weten:

de vordering tot verkrijging eener erfenis;

die tot boedelscheiding;

die tot deeling van gemeenschap;

die tot afpaling van bij elkander gelegen erven.

103. De rechtsvordering over het bezitrecht, en die over het recht tot de zaak fpeiitoirj, zullen nooit vereenigd mogen worden ingesteld.

104. Die eene rechtsvordering over het recht tot de zaak zelve heett ingesteld, is niet meer ontvankelijk tot het instellen eener rechtsvordering over het bezitrecht.

105. De verweerder in zake van het bezitrecht zal geene rechtsvordering over het recht tot de zaak zelve mogen instellen, zoo lang die ten aanzien van het bezitrecht niet is afgeloopen.

Wanneer hij in de laatstgemelde is veroordeeld, zal hij niet ontvankelijk zijn ten aanzien van het recht op de zaak zelve, dan na volkomen te hebben voldaan aan de tegen hem uitgesproken veroordeeling ; ten ware de uitvoering van het vonnis in gebreke gebleven of vertraagd ware door de schuld van de partij die hetzelve verkregen had; in welk geval de rechter voor wien de rechts: vordering tot het recht op de zaak zelve behoort-, eenen termijn kan bepalen na verloop van welken die rechtsvordering kan worden ingesteld.

106. Het exploit van dagvaarding moet, op straffe van nietigheid, namens den aanlegger worden gedaan op vordering van eenen procureur daartoe bij geschrifte bijzonder gevolmachtigd.

De woonplaats vermeld in het eerste noinmer van artikel 8, wordt geacht gekozen te zijn bij dien procureur, ten ware de aanlegger eene andere keuze had uitgedrukt.

Sluiten