Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

121. Indien de verweerder zijn antwoord of'verwering binnen de veertien dagen niet heeft beteekend, kan de eischer de zaak onmiddellijk vervolgen bij eene eenvoudige acte van procureur tot procureur, niet oproeping tegen een bepaalden rechtdag om conclusien te nemen ter audientie.

122. Na verloop der hiervoren bepaalde termijnen , of wanneer binnen dezelve geen repliek of dupliek respectievelijk is beteekend, kan de meest gereede partij de zaak vervolgen. in voege als bij het voorgaande artikel is bepaald.

123. Ten dage dienende worden conclusien genomen , even als ten aanzien van zaken van summiere behandeling bij de artikelen 113 en 114 is bepaald, en de rechter bepaalt eenen dag van pleidooi, ten zij partijen, daarvan afziende. op de dingtalen en de overgelegde stukken recht verzoeken.

124. De partijen kunnen in alle soort van zaken, het zij op korte termijnen, het zij summiere, het zij van gewone behandeling, gedurende den loop van het geding, wederkeerig vragen de mededeeling of de overlegging ter griffie van de oorspronkelijke stukken, welke tegen haar worden gebruikt.

In zaken op korte termijnen en in summiere zakeu wordt deze mededeeling gevraagd, bij eene schriftelijke conclusie ten dage dienende; in zaken van gewone behandeling bij acte van procureur tot procureur.

125. De stukken moeten worden terug gegeven binnen den tijd bepaald bij het recepis. of bij de uitspraak waarbij de mededeeling bevolen is. Indien de termijn niet bepaald is, zal dezelve zijn van drie dagen.

126. Indien de stukken niet zijn teruggegeven

Sluiten