Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen den termijn, zal de gebrekige partij of deszelfs procureur, bij een bevelschrift van den president, daartoe worden genoodzaakt, zelfs bij lijfsdwang, en op straffe van vergoeding van kosten, schaden en interessen. zoo daartoe gronden zijn.

127. De termijnen voorgeschreven bij, of bepaald ingevolge de artikelen 111, 114, 119 en 120 moeten stiptelijk worden nagekomen. ten zij de belanghebbende partij aantoone dat zij te harer verdediging bewijsstukken behoeft. en buiten de mogelijkheid is dezelve binnen den gewonen termijn voor te brengen. In dat geval kan de rechter op verzoek van de belanghebbende partij statering van het geding verleenen gedurende eenen bepaalden tijd.

Deze uitspraak en die waarbij de statering geweigerd wordt, zijn niet aan hooger beroep onderworpen.

DERDE AFDEELING. Van voorloopige verzoeken en van exceptien.

128. Alle vreemdelingen, eischers zijnde, of in eene aangelegde rechtzaak zich voegende, of tusschenkomende, zijn gehouden ten verzoeke van de wederpartij, alvorens deze eenige weren van rechten of tegenzeggen behoeft te doen. zekerheid te stellen voor de betaling der kosten en der schaden en interessen, in welke zij zouden kunnen verwezen worden.

De partij welke het stellen van zekerheid verzoekt, wordt niet geacht daardoor de competentie van den rechter te hebben erkend.

129. Het vonnis waarbij het stellen van zekerheid bevolen wordt zal de som uitdrukken, tot beloop waarvan de zekerheid moet worden ver-

Sluiten