Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne verdediging ten principale vereenigt, möet hij alle dezelve gezamenlijk voorstellen.

137. Alle exceptien, welke door partijen. in de gevallen waarin zulks moet of mag geschieden, vóór het antwoord ten principale zijn voorgesteld, zullen summierlijk behandeld worden.

Die exceptien moeten op zich zelve worden uitgewezen, en mogen niet aangehouden of gevoegd worden bij de hoofdzaak.

NEGENDE AFDEELING. Van het hooien der partijen

230. De partijen mogen in alle zaken en in elken stand van het geding verzoek doen om elkander op ter zake dienende en niet tot iets anders betrekkelijke vraagpunten te doen hooren.

De partij die hare wederpartij wil doen hooren . zal aan den rechter een verzoekschrift daartoe inleveren, de feiten en vraagpunten inhoudende.

231. De rechter zal nauwkeurig onderzoeken of de vraagpunten tot het geschil betrekkelijk zijn; hij zal de zoodanige die hij als strikvragen beschouwt ter zijde stellen, of het verhoor der partij, zoo daartoe termen zijn, geheel van de hand wijzen.

232. Indien de rechter het hooren der partijen toestaat, zal hij bij vonnis gelasten dat dezelve, voor hem in raadkamer, of voor eenen rechtercommissaris daartoe door hem aangewezen, ten bepaalden dage en ure verschijnen, ten einde op vraagpunten te worden gehoord

233. In geval van verwijderde woonplaats of van wettige verhindering, zal de rechter, na het hooren van de partij te hebben toegestaan, het verrichten dier werkzaamheid mogen opdragen aan het hoofd van het bestuur harer woonplaats.

Sluiten