Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gedaan, en het proces-verbaal zal worden geteekend door den ondervraagde, den president of den rechter-commissaris en den griffier.

Indien de ondervraging ingevolge artikel 283 is geschied, zal het proces-verbaal door den secretaris der residentie opgemaakt, en onderteekend worden door den ondervraagde, het, hoofd van het plaatselijk bestuur en den secretaris.

238. Indien, zonder wettige verhindering, de partij niet verschijnt, of indien zij weigert te antwoorden, zal daarvan melding gemaakt worden ten processe-verbaal en de daadzaken over welke de vragen loopen, zullen kunnen worden gehouden voor erkend.

Indien echter de niet verschenen zijnde partij zich nog vóór de uitspraak ten principale daartoe aanmeldt, kan zij worden gehoord. onder verplichting tot betaling der kosten door haar wegblijven veroorzaakt, mitsgaders van schaden en interessen. zoo daartoe gronden zijn.

239. In geval ten dage tot het hooren bepaald, de gedaagde partij van wettige verhindering blijken doet, zal de rechter eenen anderen dag tot het hooren bepalen, zondar nieuwe dagvaarding.

240. De antwoorden door de partij op de vraagpunten gegeven, zullen slechts in het aanhangig geding mogen dienen, en in gpen geval als eene erkenning mogen worden beschouwd ten opzichte van andere zalren.

TIENDE AFDEELING. Van incidenteele vorderingen.

241. Alle incidenteele vorderingen zullen geschieden bij eene eenvoudige acte, houdende de middelen en de conclusien, met aanbod van mededeeling der bewijsstukken onder recepis of bij overbrenging ter griffie.

Sluiten