Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. in zaken van verschil over de tenuitvoerlegging van een vonnis.

Indien in eersten aanleg geen eisch in reconventie is gedaan, kan dezelve in hooger beroep niet meer gedaan worden.

245 De eisch in reconventie moet dadelijk bij het antwoord van den verweerder in conventie worden gedaan.

In summiere zaken geschiedt zulks op de terechtzitting.

246. De zaken in conventie en in reconventie zullen te gelijk voldongen en bij één en hetzelfde eindvonnis beslist worden, ten ware de rechter mocht bevinden dat de eene vroeger dan de andere kan worden afgedaan, in welk geval zulks zal vermogen plaats te hebben, blijvende niettemin de alsdan nog onafgedane eisch in conventie of reconventie bij denzelfden rechter aanhangig tot het eindvonnis daarin te vallen.

In geval een van beide gedingen van den aard is om summier te;worden behandeld, zal de splitsing moeten plaats hebben.

247. Het hooger beroep wordt toegelaten, indien het beloop van den eisch in conventie, gevoegd bij dien in reconventie, te boven gaat de rechtsmacht van den rechter om in het hoogste ressort recht te spreken.

Wanneer evenwel de beide gedingen zijn gesplitst, en daarin afzonderlijk is gevonnisd, zullen de gewone regelen opzichtelijk de bevoegdheid tot hooger beroep worden gevolgd.

TWAALFDE AFDEELING. Van het schorsen en het hervatten van het rechtsgeding.

248. Behoudens de andere gevallen van schorsing bij dit reglement of andere wettelijke be-

Sluiten