Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE AFDEELING. Van het doen van afstand der instantie.

271. De eiseher kan onder betaling der kosten afstand doen van de instantie, mits zulks geschiede vóór het antwoord.

Na het antwoord, kan de afstand slechts plaats hebben met de toestemming der wederpartij.

272. De afstand kan gedaan worden het zij op de terechtzitting, indien partijen in persoon tegenwoordig of hare procureurs van volmacht daartoe voorzien zijn, het zij met gelijke volmacht bij eenvoudige acte van procureur tot procureur beteekend.

Zij kan op gelijke wijze worden aangenomen.

Dezelve brengt van rechtswege mede: 1°. dat alles over en weder in denzelfden staat is teruggebracht, als waarin de zaak was vóór de dagvaarding;

2°. verplichting van de partij welke afstand heelt gedaan, tot betaling der kosten, w aartoe zij zal worden genoodzaakt op het enkel bevelschrift van den voorzitter, gesteld aan den voet van de waardeering der kosten.

Dit bevelschrift zal bij voorraad ten uitvoer kunnen worden gelegd.

ZESTIENDE AFDEELING. Van het vervallen der instantie.

273. Alle instantie vervalt indien de zaak binnen drie jaren tijds niet is voortgezet. Die termijn zal worden vermeerderd met zes maanden, in gevallen waarin eisch tot hervatting van de zaak kan plaats hebben.

274. De tijd tot het vervallen der instantie vereischt, loopt tegen den lande, de openbare in-

Sluiten