Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellingen, minderjarigen, en, in het algemeen, tegen alle personen, zonder onderscheid, behoudens het verhaal van alle de eerstgemelden tegen hunne bewindvoerders en voogden.

275. De instantie vervalt niet van rechtswege. De vervailen-verklaring kan worden voorgekomen door behoorlijke proces-acten door eene der partijen verricht, vóór dat de eiscli tot vervallenverklaring is gedaan.

276. Het vervallen van de instantie zal worden uitgesproken op de terechtzitting op eene eenvoudige acte, aan de partij of te harer woonplaats beteekend.

De vervailen-verklaring van de instantie vernietigt geenszins de actie, maar alleen het aangevangen rechtsgeding; de kosten van het laatste worden ten gevolge dier vervailen-verklaring voor gecompenseerd gehouden.

277. Bij het op nieuw instellen der actie zijn de partijen over en weder gerechtigd om wederom gebruik te maken van de eeden, gerechtelijke erkentenissen en verklaringen, door haar in den loop van het vorige rechtsgeding afgelegd, mitsgaders van de verklaringen van gestorven getuigen , wanneer dezelve blijken uit processen-verbaal in behoorlijken vorm opgemaakt.

278. Door het vervallen van de instantie in hooger beroep, verkrijgt het vonnis, waarvan men in beroep gekomen is, kracht van gewijsde zaak.

ZEVENTIENDE AFDEELING. Van voeging en tusschenkomst.

279. Een ieder die belang heeft in een rechtsgeding, hangende tusschen andere partijen, kan aan den rechter verzoeken daarin zich te mogen voegen of te mogen tusschenkomen.

Sluiten