Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

297. De gewone termijn van dagvaarding in zaken van koophandel is van ten minste twee vrije dagen, indien de gedaagde woont binnen tien palen afstands van liet gebouw waar de raad van justitie, voor welken hij geroepenis, zitting; houdt, en van ten minste vijf vrije dagen, indien hij op eenen grooteren afstand, doch binnen dezelfde residentie woont waarin de zetel van dat collegie gevestigd is.

Overigens zullen ten opzichte der termijnen worden in acht genomen de algemeene bepalingen , voorkomende in den eersten titel van dit boek.

298. In zaken die spoed vereischen, kan de president, op een daartoe ingediend verzoekschrift, verlof verleenen om van dag tot dag, en zelfs van uur tot uur te dagvaarden.

299 Hij kan zelfs aan den houder van eenen wisselbrief, welke van non-betaling is geprotesteerd, verlof verleenen om conservatoir beslag te leggen op de roerende goederen van den trekker, de acceptanten en de endossanten.

300. Gelijk verlof kan door hem verleend worden aan den houder van een orderbiljet of van eene assignatie, van non-betaling geprotesteerd, op de roerende goederen van den trekker, de acceptanten en de endossanten. doch alleen ten laste van diegenen welke kooplieden zijn.

301. Zoodanig verlof kan almede worden verleend wegens andere schuldvorderingen uit daden van koophandel voortspruitende, indien van de deugdelijkheid der schuldvordering summierlijk blijkt, en er gegronde vrees bestaat voor verduistering van des schuldenaars roerende goederen.

302. Bij het verleend verlof wordt het bedrag der schuldvordering, tot welker verzekering het beslag gevraagd wordt, uitgedrukt.

Sluiten