Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

303. De president kan in de gevallen bij artikel 301 vermeld, alvorens het verlof te verleenen, vorderen, dat de eischer zekerheid stelle voor de kosten, schaden en interessen welke door het beslag zouden kunnen worden veroorzaakt.

304. Bij het verzoekschrift tot verkrijging van het verlof in de vijf vorige artikelen bedoeld, moet woonplaats worden gekozen ter hoofdplaats der residentie-afdeeling binnen welke het beslag

. gelegd wordt.

305. Het beslag vervalt van rechtswege indien niet binnen acht dagen, nadat hetzelve is gelegd, een eisch tot van waarde-ver klaring is ingesteld.

Dien onverminderd kan hij tegen wien het verlof, bij de artikelen 299, 300 en 301 vermeld, verleend is, onverwijld daartegen opkomen voor den raad van justitie.

306. De raad, van justitie is verplicht na verhoor van partijen het beslag onverwijld op te heffen, indien summierlijk van de ondeugdelijkheid der vordering of van het noodelooze of ondoelmatige van het beslag voor de zekerheid van den eischer mocht blijken.

Die opheffing moet altijd geschieden tegen genoegzame zekerheid.

307. De uitspraak van den raad wegens het conservatoir beslag kan worden ten uitvoer gelegd, niettegenstaande verzet of hooger beroep.

303. In zeezaken of die daarmede zijn gelijk gesteld, wanneer er partijen zijn die geene vaste woonplaats hebben, en voorts in zaken wegens scheepstuig, scheepsvoorraad, scheepsgezellen, timmeringen aan schepen die zeilree liggen, en andere zaken die onmiddellijk voorziening bij voorraad vereischen, kan de dagvaarding van dag tot dag, en van uur tot uur, zonder bevelschrift,

Sluiten