Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan worden, en de zaak kan dadelijk, zelfs bij verstek, worden beslist.

309. Alle dagvaardingen aan scheepsboord geexploiteerd voor eenen schipper, officier of scheepsgezel of voor eenen passagier, zijn van waarde.

310. De eischer kan te zijner keuze dagvaarden:

voor den rechter binnen wiens rechtsgebied de

verweerder woonachtig is;

voor den rechter binnen wiens rechtsgebied de verbindtenis is aangegaan;

voor den rechter binnen wiens rechtsgebied de waar is geleverd;

voor den rechter binnen wiens rechtsgebied de betaling had moeten geschieden.

311. Ook buiten de gevallen vernield bij artikel 54, kan in handelszaken de voorloopige tenuitvoerlegging bevolen worden onder borgtocht of aanwijzing van voldoende zekerheid.

312. Vonnissen op verstek gewezen, kunnen worden ten uitvoer gelegd één dag na de beteekening en tot dat er verzet worde gedann.

313 Indien er verdeeling bij avarij-grosse moet plaats hebben, en de belanghebbende partijen het niet hebben kunnen eens worden over de benoeming van deskundigen, zullen deze, ten verzoeke van eene der partijen, nadat de andere behoorlijk zijn gedagvaard, door den raad van justitie worden benoemd.

314. De schipper, of, bij gebreke van denzelven, de scheepsreeders, zijn gehouden, binnen acht dagen nadat de deskundigen, het zij door partijen, het zij door den raad van justitie, zullen zijn benoemd, ter griffie van dien raad over te leggen: 1°. het manifest der lading, inhoudende het getal, de merken en nommers der koopmanschappen, den naam der bevrachters en in-

Sluiten