Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laders, en dien van degenen aan welke de koopmanschappen zijn geconsigneerd;

2°. den staat en de grootte van het schip, en melding van de verdiende vracht.

In denzelfden tijd moeten de eigenaars der lading ter griffie overleggen eenen staat der waarde, welke de goederen zoo ten tijde der lading als ten tijde der lossing hadden.

De partijen zullen, des gevorderd, de waarheid van den inhoud der door haar overgelegde stukken met eede bevestigen.

315. Nadat de deskundigen zijn beëedigd, zal de griffier hun de stukken ter griffie nedergelegd, tegen bewijs van ontvangst, overgeven. De deskundigen zullen tot de verdeeling overgaan, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Koophandel, zelfs dan wanneer eene der partijen hare stukken niet ter griffie mocht hebben nedergelegd.

316. Het verslag van de deskundigen zal met de door hen ontvangen stukken ter griffie worden ingeleverd. De eerstgereede partij zal daarvan homologatie verzoeken bij den raad van justitie, welke, partijen gehoord of behoorlijk opgeroepen zijnde, zal vonnissen.

TIENDE TITEL.

Van verzet door derden.

378. Derden zijn bevoegd zich te verzetten tegen een vonnis hetwelk hunne rechten benadeelt, indien noch zij, in persoon of wettelijk vertegenwoordigd, noch ook diegenen welke zij vertegenwoordigen, in het rechtsgeding zijn geroepen , of door voeging of tusschenkomst partij zijn geweest.

Sluiten