Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

379. Dit verzet wordt beoordeeld door den rechter , bij wien zoodanig vonnis is gewezen. Het wordt aangebracht door eene dagvaarding tegen alle de partijen tusschen welke hetzelve is gevallen, èn de algemeene voorschriften omtrent de. wijze van procedeeren zijn op dit verzet toepasselijk.

330. Indien zoodanig vonnis aan eenen derde is tegengeworpen in een rechtsgeding, en het verzet daartegen is ingesteld op den voet van het vorige artikel. staat het vrij aan den rechter voor wien dat rechtsgeding aanhangig is, indien daartoe gronden bestaan, schorsing van hetzelve toe te staan, tot dat het ingestelde verzet zal zijn uitgewezen.

381. De rechter die over een verzet van derden oordeelt, kan, indien daartoe gronden bestaan, de uitvoering van het aangevallen vonnis schorsen. tot dat het verzet zal zijn uitgewezen.

382. Bij wettiging van het verzet wordt het vonnis, waartegen dit gericht is geweest, alleen in zoo ver verbeterd als het de rechten van derden heeft benadeeld, ten zij het onsplitsbare der gevallen uitspraak eene geheele vernietiging daarvan noodzakelijk mocht maken.

383. Ingetrokken bij St. 1872 no. 13

381 De bepallingen van dezen titel zijn mede toepasselijk op arresten door het hoog-gerechtshof gewezen.

Sluiten