Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

722. De president kan, dit verlof verleenende, tevens gelasten, dat het beslag niet zal mogen geschieden dan onder het stellen van zekerheid voor de kosten, schaden en interessen, welke door het beslag zouden kunnen worden veroorzaakt.

In dat geval moet de zekerheid worden aangeboden bij het exploit van inbeslagneming, en zal het den gearresteerde vrij staan om, de aangeboden zekerheid niet voldoende achtende, zich deswege voor den president in kort geding te voorzien. Desniettemin zal alsdan het beslag voorloopig kunnen worden gelegd.

723. De formaliteiten, voorgeschreven voor de inbeslagneming bij executie van roerende goederen , zijn ook te dezen toepasselijk.

724. Degene tegen wien het verlof tot inbeslagneming zijner roerende goederen verleend is, kan onverwijld daartegen opkomen, het zij in kort geding voor den president, het zij voor den raad van justitie.

725. De opheffing van het beslag zal worden gelast, indien door den schuldenaar genoegzame zekerheid wordt gesteld voor de schuldvordering waarvoor het beslag is gelegd, alsmede indien, na verhoor van partijen, summierlijk van de ondeugdelijkheid der vordering of van het onnoodige van het beslag mocht blijken.

Van rechtswege vervalt dit beslag, indien de eisch tot van-waarde-verklaring niet is ingesteld binnen acht dagen nadat hetzelve is gelegd.

In alle deze gevallen kan de arrestant worden verwezen tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, indien daartoe gronden aanwezig zijn.

726. De tenuitvoerlegging der bevelschriften en der uitspraken van den president, in de vorige

Sluiten