Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doogt, zonder dat er een vonnis te hunnen laste bestaat, op bevel van den voorzitter van den raad van justitie, bij voorraad worden gegijzeld ter zake eener vervallen en opeischbare schuld, jegens een ingezeten van Nederlandsch Indie aan gegaan.

De formaliteiten bij de tweede afdeeling van den vijfden titel van het tweede boek (X) voorge-

(X) 594. Geen lijfsdwang kan worden ten uitvoer gelegd dun één dag na de beteekening van het vonnis,-waarbij do opneming "in de gijzeling is bevolen.

De president van den raad van justitie kan echter, indien daartoe gronden zijn, verlof verleenen tot de dadelijke tenuitvoerlegging van den uitgesproken lijfsdwang.

Do beteekening zal behelzen een bevel om te betalen en de keus van eene woonplaats binnen den afstand van tien palen van het gebouw waar de raad van justitie, waardoor het vonnis gewezen is, zitting houdt

595. De scnuldenaar mag niet worden gegijzeld:

1°. in de aan de godsdienst gewijde gebouwen, gedurende de eeredienst;

2°. op de plaats en gedurende de zittingen van gestelde machten;

3°. op de beurs, gedurende den beurstijd;

4°. in het huis door hem bewoond, of in cenig bijzonder huis, dat niet voor een iegelijk open staat, ten ware de deurwaarder vergezeld zij door het hoofd van het plaatselijk bestuur of een d( or dezen daartoe aangewezen ambtenaar;

5°. zoo lang een vrijgeleide duurt, waarvan de tijd moet bepaald worden door den rechter die hetzelve heeft afgegeven, ten einde den schuldenaar voor zich te doen verschijnen.

596. De gijzeling kan worden ten uitvoer gelegd, ook op Zondag en "op zoodanige uren, waarop anders, volgens artikel 18, het doen van exploiten niet wordt toegelaten.

597. Het proces-verbaal van gijzeling moet, behalve de gewone vereischten van een exploit, bevatten:

1°. herhaling van het bevel tot betaling;

2°. de keus van eene woonplaats binnen den afstand van tien palen van de plaats alwaar de schuldenaar in gijzeling wordt gesteld. 2. O. Z.

Sluiten