Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE TITEL.

Van eenige bijzondere rechtsplegingen.

DERDE AFDEELING. Van aanbieding van betaling, en gerechtelijke bewaargeving of consignatie.

809. Het proces-verbaal van aanbod van betaling moet de zaken of den aard der geldspecien welke men aanbiedt behelzen.

Hetzelve moet geschieden aan den persoon of de woonplaats van den schuldeischer, en in het-

denaar die op eene wettige wijze is in gijzeling gesteld, verkrijut onherroepelijk zijn ontslag door de betaling of gerechtelijke bewaargeving der gelden, welke zoowel aan don schuldeischer die den lijfsdwang uitgeoefend heeft, als aan degenen die hem aanbevolen hebben, verschuldigd zijn, mitsgaders van de verschenen interessen, van de vereffende kosten, van de kosten der gijzeling, en van de gelden tot zijn onderhoud voorgeschoten) zal de verschuldigde som aan den cipier in bewaring worden gegeven, zonder dat daartoe eenig rechterlijk bevel voreischt wordt.

In geval van weigering van den cipier om die penningen in bewaring te nemen. zal hij op korten termijn voor den raad van justitie worden gedagvaird, krachtens een daartoe verleend verlof.

605. In geval het onslag bevolen is bij gebreke van voorschot van onderhoud, mag de schuldeischer den schuldenaar niet wederom doen gijzelen, dan na hem do kosten, tot bekoming van zijn ontslag gedaan, te hebben vergoed, of dezelve, op zijne weigering, onder den cipier in bewaring gesteld en tevens zes maanden onderhoud te hebben voorgeschoten.

Men zal de formaliteiten welke de gijzelins voorafgogaan zijn, niet behooven te hervatten.

006. Bij gebreke van inachtneming der hierboven voorbeschreven formaliteiten, kan de schuldenaar de nietigverklaring der gijzeling eischen, en deze vordering zal, even als die tot ontslag, gebracht worden voor den raad van justitie binnen welks rechtsgebied hij in gijzeling is gesteld.

De vordering tot nietig-verklaring, welke gegrond is op

Z. O. z.

Sluiten