Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

811. De eisch tot van-waarde-of nietig-verklaring der gedane aanbiedingen of der bewaargeving wordt summierlijk behandeld. Indien zoodanige aanbieding of bewaargeving in eene hangende zaak voorkomt, wordt zij als een incident behandeld.

taling van het verschuldigde doen, en, bij weigering van den schultleischer om hetzelve aan te nemen, de geldsom of zaak in gerechtelijke bewaring stellen.

Zoodanig aanbod, gevolgd van bewaargeving, bevrijdt d?n schuldenaar, en strekt to zijnen opzichte tot betaling, mits hetzolve op eene wettige wijze gedaan zij; blijvende hot alzoo in bewaring gebrachte voor rekening van den schuldeischer.

1405. Om zoodanig aanbod van waarde te doen zijn, is het noodig:

1°. dat hetzelve gedaan worde aan eenen schuldeischer die bevoegd is om te ontvangen, of aan dengene die de macht heeft om voor hem 'te ontvangen;

2°. dat het gedaan worde door iemand die bevoegd is om te betalen;

3°. dat het loope over do geheele opeischbar^ som en de interessen, mitsgaders over de kosten die vereffend zijn, en over eene som gelds voor de kosten die nog niet vereffend zijn, onder voorbehoud van nadere vereffening;

4°. dat de tijdsbepaling verschenen zij, indien dezelve ten behoeve van den schuldeischer bedongen is;

5°. dat do voorwaarde waaronder de schuld is aangegaan vervuld zij;

6°. dat het aanbod gedaan worde op de plaats alwaar de betaling, volgens de overeenkomst, zoude moeten geschieden, on indien er geene bijzondere overeenkomst deswege bestaat, het zij aan den persoon van den schuldeischer, het zij te zijner werkelijke of gekozene woonplaats;

7°. dat het aanbod gedaan worde door eenen notaris of door eenen deurwaarder, beide met twee getuigen.

1406. Om eene consignatie van waarde te doen zijn, wordt geene machtiging van den rechter vereischt; het is genoegzaam: Z. O. Z.

Sluiten