Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

812. De vrijwillige of gerechtelijke bewaargeving verkort geenszins de rechten welke uit gedane inbeslagneming, zoo die heeft plaats gehad, zijn ontstaan, en moet den arrestanten en opposanten worden beteekend.

l<i. dat dezelve zij voorafgegaan van eene aan den schuldeisoher beteekende kennisgeving, houdende aanwijzing van den dag, het uur en de plaats, waarop de aangebodene zaak in bewaring zal gesteld worden;

2°. dat de schuldenaar zich van de aangebodene zaak ontdaan hebbe, door dezelve in bewaring te stellen in de consignatie- of bewaarkas ter griffie van het rechterlijk collegie, hetwelk, in geval van verschil, daarvan kennis moet nemen, met de interessen tot den dag der bewaarstelling toe;

3°. dat er door den notaris, of door den deurwaarder, beide met twee getuigen, een proces-verbaal worde opgemaakt, behelzende den aard der aangebodene muntspecien, de weigering van den schuldeischer om dezelve te ontvangen, of dat hij tot die ontvangst niet verschenen'is, en eindelijk het doen van de consignatie zelve;

4°. dat bijaldien de schuldeischer tot de ontvangst niet verschenen is, het proces-verbaal der consignatie hem beteekend zij, met aanmaning om het in bewaring gebrachte te lichten.

1407. De onkosten, gevallen op het aanbod van gereede betaling en op de consignatie, zijn voor rekening van den schuldeischer, indien dezelve wettiglijk zijn geschied.

1408. Zoo lang het in bewaring gebrachte niet door den schuldeischer is aangenomen, kan de schuldenaar hetzelve terug nemen; in dat geval zijn deszelfs. mede-schuldenaren en borgen niet bevrijd.

1409. Wanneer de schuldenaar zelf een vonnis verkregen heeft, hetwelk in kracht van gewijsde gegaan is, en waarbij zijn gedaan aanbod goed en van waarde verklaard is, kan hij, zelfs met toestemming van den schuldeischer. het in bewaring gebrachte niet meer terugnemen ten nadeele zijner mede-schuldenaren en borgen.

' 1410. De mede-schuldenaren en borgen zijn insgelijks bevrijd, indien de schuldeischer, na den dag van de beteekening der consignatie, een jaar heeft laten voorbijgaan, zonder derzelver bestaanbaarheid te betwisten. Z. O. Z.

Sluiten