Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de reis of verplaatsing des bewaarders, benevens die van het afschrift of uittreksel, moeten dooiden eischer voorgeschoten worden.

853. De griffiers en andere bewaarders van openbare registers moeten daarvan, zonder rechterlijk bevel, tegen betaling der hun toekomende rechten , afschrift of uittreksel afleveren aan alle degenen die zulks vorderen, op straffe van vergoeding van kosten, schaden en interessen. Niettemin zullen aan hen die geene partijen in de zaak zijn geweest, geene uitgiften van arresten of vonnissen in strafzaken, noch, buiten de uitdrukkelijk bij de wet voorziene gevallen, afschriften of uittreksels van de tot eenigerhand rechtsgeding: betrekkelijke en ter griffie nedergelegde stukken kunnen worden uitgereikt, zonder machtiging van den voorzitter van het rechterlijk collegie, en het verzoek daartoe zal alleen worden toegestaan op het bewijs, dat de verzoeker daarbij belang heeft.

854. De notarissen of andere houders van minuten of acten moeten daarvan. tegen betaling der kosten, afschrift uitreiken, zoo wel aan de onmiddelijk belanghebbende personen, als aan hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden.

In geval van weigering, kunnen zij daartoe veroordeeld worden, met vergoeding van kosten, schaden en interessen, indien daartoe gronden aanwezig; zijn, en zelfs bij lijfsdwang.

855. Het geschil deswege wordt summierlijk behandeld, en de rechter kan. indien hij daartoe gronden vindt, de tenuitvoerlegging van het vonnis bij voorraad bevelen, niettegenstaande verzet

i of hooger beroep.

Ten aanzien van de schadevergoeding echter is dit laatste alleen toegestaan tegen voldoende zekerheid.

Sluiten