Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennisneming der bij hun collegie aanhangige zaken waarin naastbestaanden in de rechte linie van hem die de klachte gedaan heeft of deszelfs echtgenoot partij zijn, indien zulks door deze wordt gevorderd.

864. Het hoog gerechtshof zal op de ingediende stukken en schrifturen uitspraak doen', ten zij hetzelve het indienen van nadere memorien mocht toelaten of gelasten.

865. Indien de klachte gegrond is, zal de rechter worden veroordeeld tot vergoeding van kosten, schaden .en interessen jegens den verzoeker.

Het geding zal in dat geval, op last van het hoog-gerechtshof, voor dat collegie worden overgebracht , en door hetzelve in het hoogste ressort worden afgedaan.

866. Ingetrokken bij St. 1872 no. 13.

TWAALFDE AFDEEL1NG. Van de toelating om kosteloos te procedeeren.

872. Aan zoodanige personen, welke, eischende of verwerende, in rechten mochten willen optreden, en die van hun onvermogen om proces-kosten te dragen kunnen doen blijken, kan door den rechter bij wien het rechtsgeding of geschil moet worden aangevangen of hangende is, vergunning worden verleend om kosteloos te procedeeren.

Vreemdelingen zijn hiervan uitgesloten, behoudens de uitzonderingen op dien regel door den Gouverneur-Generaal te maken bij, onder 's Koninga nadere goedkeuring, te sluiten overeenkomsten met regeeringen van europeesche bezittingen in Indie, of ten gevolge van verdragen door den Koning met andere mogendheden gesloten.

Sluiten