Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

373. Die vergunning wordt verzocht bij requeste op ongezegeld papier geschreven, en door eenen procureur, des noods door den president daartoe aangewezen, onderteekend.

874. Hetzelve bevat de voordracht der daadzaken en de summiere opgave van de gronden der vordering of verdediging des verzoekers.

875. Bij hetzelve moet worden overgelegd een certificaat van het onvermogen des verzoekers, afgegeven door het hoofd van het bestuur zijner woonplaats, op de getuigenis, het zij van wijk-of buurtmeesteren. het zij van ten minste twee bekende en geloofwaardige manspersonen.

876. Het hoog-gerechtshof of de raad van justitie beveelt, bij eenvoudig appointement op het request, de oproeping van de wederpartij des verzoekers tegen eenen bekwamen termijn, voor twee commissarissen uit deszelfs midden, bij het appointement benoemd, en voegt, naar gelang der zaak, aan den verzoeker eenen procureur toe om hem op de comparitie bij te staan.

877. Het request en appointement wordt onverwijld van wege den verzoeker, door eenen deurwaarder, met inachtneming van den bij het appointement bepaalden termijn, aan de wederpartij beteekend, met achterlating van een afschrift van hetzelve.

Dit exploit zal even als het daarvan te geven afschrift vrij van zegel zijn.

Indien het verzoek door den verweerder wordt gedaan, geschiedt de beteekening aan den eischer in persoon of te zijner werkelijke woonplaats. indien deze niet meer dan tien palen verwijderd is van het gebouw waar de rechter zitting houdt; bij grooteren afstand geschiedt de beteekening aan de door den eischer bij de dagvaarding ge-

Sluiten