Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lating bij eindvonnis in het ongelijk gesteld, en in de kosten verwezen wordt, staat het der wederpartij vrij, om de kosten aan hare zijde gevallen, op hem, zoo mogelijk, te verhalen.

888. Indien in het algemeen belioeftigen in dezen titel omschreven, buiten eigenlijk rechtsgeding, eenige gerechtelijke machtiging, goedkeuring of andere rechterlijke beschikking op eenvoudige requesten of andere aanvragen behoeven, kunnen zij, voorzien van het bewijs van onvermogen bij artikel 875 vermeld, hunne requesten daartoe strekkende, met overlegging van dat bewijs , op ongezegeld papier indienen, en zal de beschikking vrij zijn van zegel, en wijders vrij van alle andere kosten aan hen worden uitgereikt.

889. In dat geval wordt aan de belioeftigen, indien zij niet van eenen procureur voorzien zijn, door den president een procureur aangewezen en toegevoegd.

890. Armen-inrichtingen, besturen van gods- en gasthuizen, benevens de kerkbesturen der verschillende godsdienstige gezindheden binnen Nederlandsch-Indie, kunnen op gelijke wijze, met gelijk gevolg als in deze afdeeling ten aanzien van onvermogenden is bepaald, kostelooze toelating vragen en erlangen, zonder verplicht te zijn tot overlegging van een bewijs van onvermogen.

891. De wees- en boedelkamers zullen gelijkerwijze en zonder overlegging van een bewijs van onvermogen , worden toegelaten om zoo wel eischender als verwerender wijze, kosteloos in rechten op te treden, wanneer de boedel voor welken zij opkomen, of de middelen van den persoon dien zij vertegenwoordigen, op het oogenblik der rechtsvordering niet toereikende zijn om daaruit de

Sluiten