Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°. de namen en woonplaatsen der personen die men als getuigen wil doen hooren.

895. Indien de raad van justitie het verzoek toestaat , bepaalt dezelve den dag en het uur waarop het getuigen-verhoor zal plaats hebben. en benoemt een van deszelfs leden als rechter-commissaris, voor wien hetzelve zal moeten worden gehouden.

896. De bepalingen van artikel 175, 177, 179, 181, 182, 184, 185 186, 187, 190 en 209 (§) zijn mede op dit getuigen-verlioor toepasselijk, met uitzondering van hetgeen aldaar ten aanzien van de wederpartij is bepaald.

897. [St. 1889 no. 31.] De verklaringen der getuigen in een vcorloopig verhoor afgelegd, mogen niet als bewijs werden aangenomen, zoolang het mogelijk is, hen op de gewone wijze in het geding te hooren.

898. Indien zulks door -overlijden of afwezigheid der getuigen, of uit hoofde van andere dergelijke redenen, niet meer mogelijk mocht zijn, zal het proces-verbaal ingevolge artikel 896 opgemaakt , in het geding mogen worden overgelegd, behoudens het recht der wederpartij om zich daartegen te verzetten, voor zooveel betreft de verklaringen van zoodanige getuigen, als tegen welke. ter beoordeeling van den rechter, gegronde redenen van wraking mochten bestaan. Aan hetzelve zal zoodanige bewijskracht worden toegekend , als de rechter naar de omstandigheden zal vermeenen te behooren.

Het tegenbewijs wordt van rechtswege toegelaten.

(§ 175. De getuigen zullen in persoon of te hunner woonplaats worden gedagvaard, ten minste drie dagen vóór het verhoor. Deze termijn zal met éénen dag voor elke vijftien palen afstands worden vermeerderd. Z. O. Z.

Sluiten