Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dagvaarding zal melding maken v.an het vonnis, van de plaats, van den dag en van het uur der verschijning, en de daadzaken behelzen, welke bewezen moeten worden.

Bij dagvaarding van als getuigen te hooren lijfeigenen, worot het exploit gedaan aan den persoon, of ter woonplaats van hunne meesters, of van dier vertegenwoordigers. Deze zijn gehouden de opgeroepene lijfeigenen, voor den rechter te doen verschijnen, op straffe van de gellboeten en van de vergoed'ns: der kosten. schaden en interossen omschievon bij artikel 184 en 185.

177. De rechter zal den getuigen derzelver namen, voornamen , beroep, ouderdom en woonplaats afvragen, mitsgaders of zij aan partijen of eeno derzelve in don bloede of door aanhuwelijking bestaan, en, zoo ja, in welken graad, en of zij loon- of huisbedienden van dezelve zijn.

Daarna zullen zij, elk op de wijze zijner godsdienstige gezindheid, den eed of do belofte doen van de goheole waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen.

179. Vervolgens zullen do getuigen, ieder afzonderlijk, het zij de partijen tegenwoordig zijn of niet, op de terechtzitting gehoord worden. Zij zullen geen geschreven opstel mogen voorlezen.

De partijen zullen de getuigen niet in de rede mogen vallen, maar de rechter kan, len verzoeke van partijen, en zeifs van ambtswege, aan eiken getuige zoodanige vragen doen, als hij noadig zal ooideelen.

181. Indien de getuige schadeloosstelling vordert, zal deze door den rechter op het afschrift der dagvaarding worden begroot, waarvan melding zal gemaakt worden in het proces-verbaal.

182. In geval de getuigen niet op één dag kunnen gehoord worden, zal de rechter hot verder hooren tot een naderen dag en uur uitstellen, en er zal noch aan de getuigen, noch aan de partij, ofschoon ook deze laatste niet verschenen ware, eenige nieuwe dagvaarding geschieden.

184 De gedagvaarde getuige welke niet verschijnt, zal, indien het blijkt dat hij behoorlijk gedagvaard is, worden veroordeeld tot vergooding der vergeefs aangewende koeten en tot eene boete niet te boven gaande vijftig gulden.

Hij zal op niouw gedagvaard worden te zijnen koste.

185. Indien de op nieuw gedagvaarde getuige andermaal in gebreke blijft te verschijnen, zal hij ten tweeden male worden veroordeeld in de vergeefs aangewende kosten, en daarenboven in de schaden en interessen der partijen, en tot eone boete niet te boven gaande honderd gulden. Z. O. Z.

Sluiten