Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

glement tot de kennisneming van het geschil aangewezen;

alle overige aan den residentierechter van de woonplaats van den gedaagde; indien er meer gedaagden zijn dan één, aan dien der woonplaats van één hunner ter keuze van den eischer;

indien de gedaagde geene bekende woonplaats heeft op Java en Madura, aan den residentierechter van zijne werkelijke verblijfplaats aldaar;

indien bij schriftelijke akte door den gedaagde woonplaats is gekozen. aan den residentierechter der werkelijke of gekozen woonplaats, ter keuze van den eischer.

Artikel 927.

1. Het verzoekschrift, of het ingevolge artikel 925 tweede lid opgemaakte geschrift moet inhouden :

1°. de namen en woonplaatsen van den eischer en van den gedaagde, alsmede, indien het verzoek door een gemachtigde wordt gedaan, van dien gemachtigde ;

2°. eene aanduiding van het onderwerp der vordering en datgene wat gevorderd wordt ;

3°. indien hetgeen gevorderd wordt niet bestaat in de betaling van eene geldsom en de bevoegdheid van den residentierechter afhankelijk is van de waarde der vordering, de schatting der waarde van het gevorderde, met betaling van welk bedrag vermeerderd met de wettelijke interessen de gedaagde kan volstaan. Deze schatting is onnoodig, indien aan de vordering tot opeisching van roerend goed een revindicatoir beslag is voorafgegaan en ook indien de vordering strekt tot ontruiming.

2. De akte van volmacht moet bij het ver-

Sluiten