Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoekschrift, indien het door een gemachtigde is onderteekend, worden overgelegd.

Artikel 928.

1. Verzoekschriften, welke niet aan de bij het vorig artikel gestelde eischen voldoen of waarbij de volmacht niet is overgelegd, worden aan den eischer in persoon of diens gemachtigde met mondelinge of schriftelijke opgave van redenen ter verbetering of aanvulling dan wel ter bijvoeging van de volmacht teruggegeven of gezonden en in afwachting daarvan niet aangeteekend in het register bedoeld in artikel 941.

2. De mondelinge voordracht wordt eerst in geschrift gebracht, wanneer de eischer de gegevens heeft verstrekt om aan de in het vorig artikel gestelde vereischten te voldoen.

3. Terugzending bij gemotiveerde beschikking heeft plaats, en de in het eerste lid bedoelde aanteekening wordt achterwege gelaten, wanneer het verzoekschrift bij een anderen residentierechter had moeten worden ingediend of wanneer het al dadelijk duidelijk is dat de ingediende vordering ten aanzien van het onderwerp des geschils behoort tot de bevoegdheid van een anderen rechter.

4. Indien de vordering mondeling is ingediend, kan, in de bij het vorig lid bedoelde gevallen, de residentierechter het in geschrift brengen daarvan bij gemotiveerde beschikking weigeren.

5. Van de beschikkingen, in de twee voorgaande leden bedoeld, is hooger beroep toegelaten.

6 De krachtens het derde en vierde lid genomen beschikkingen en de daarop gevallen beslissingen in hooger beroep worden aangeteekend in het register bedoeld in artikel 941.

Sluiten